,

Modernisering wegenverkeersverordening

In het kader van modernisering mag een verwijzing naar de nieuwe Wegenverkeersverordening Bonaire die de oude wegenverkeersverordening uit 1957 vervangt, niet ontbreken. Op 29 januari 2019 heeft de Eilandsraad de nieuwe verordening vastgesteld (AB 2019/7) en op 1 augustus 2019 is deze (grotendeels) in werking getreden.

De nieuwe verordening maakt de plichten van weggebruikers duidelijker. Zo is het nu mogelijk om weliswaar met certificaat maar zonder rijbewijs op brommers te rijden en is de helmplicht geïntroduceerd. Dat zal de veiligheid en de handhaafbaarheid ten goede komen. De huidige regelgeving is het resultaat van een langdurig en nauwgezet traject om de verkeersregels op Bonaire te herijken. Tijdens de behandeling van de verordening werd duidelijk dat er is getracht een goede balans te vinden tussen het verhogen van de verkeersveiligheid en de bestaande praktijk. Hieronder volgen de meest in het oog springende regels.

Veiligheid
Een van de zaken die nu zijn vastgelegd op het gebied van verkeersveiligheid is dat personen alleen vervoerd mogen worden op echte zitplaatsen en dus niet in de laadbak van een pick-up. Daarnaast is het gebruik van autogordels, kinderzitjes en helmen (voor motorfietsen en bromfietsen) verplicht gesteld en zijn er keuringseisen opgenomen in de nieuwe verordening waaraan ze moeten voldoen. Verder is het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig niet toegestaan. In de oude verordening uit 1957 was dit niet geregeld. In de huidige is dat benoemd en kan er dus ook gemakkelijker tegen worden opgetreden. Hoewel de oude verordening een algemene regel bevatte dat men – kort gezegd – de verkeersveiligheid niet in gevaar mag brengen, zijn sommige normen in de nieuwe verordening (zoals ook het geval is met alcoholgebruik) verder uitgewerkt. Deze uitwerking verheldert wat wel en niet is toegestaan en dat maakt niet alleen het handhaven eenvoudiger, maar komt ook de verkeersveiligheid ten goede. 

Alcoholgebruik
De regelgeving met betrekking tot alcoholgebruik is eveneens aangescherpt en concreter gemaakt. Zo zijn er in de nieuwe verordening grenswaarden vastgelegd ten aanzien van de maximaal toegestane hoogte van het alcoholgehalte van bestuurders van motorvoertuigen. Deze normen zijn gelijk aan de normen die gelden in Europees Nederland en het komt neer op 0,5 promille (ongeveer twee glazen) alcohol in het bloed.

Keuringen
Hoewel er een keuringsvereiste was opgenomen in de oude verordening, bepaalt de nieuwe verordening dat ieder motorvoertuig of bromfiets voorzien moet zijn van een keuringsbewijs dat in de regel twee jaar geldig is. De hierop betrekking hebbende artikelen treden echter niet per 1 augustus 2019 in werking, maar op een later nader te bepalen tijdstip. Waarschijnlijk heeft het Openbaar Lichaam Bonaire iets meer tijd nodig om het keuringsproces goed te regelen. De technische vereisten waaraan motorvoertuigen moeten voldoen, staan echter al wel vermeld in de nieuwe verordening. Wat betekent dat er in principe kan worden opgetreden tegen het gebruik van voertuigen die niet aan de eisen voldoen.

Rijden op een bromfiets
Voor het rijden op een bromfiets zijn er een aantal nieuwe regels ingevoerd. Zo mag men alleen op een bromfiets rijden, als iemand (1) 16 jaar is en een vergunning heeft gekregen van de Gezaghebber of (2) een geldig rijbewijs heeft. Zoals de nieuwe verordening zich laat lezen, is een rijbewijs A voor motorfietsen niet per definitie nodig, maar mag iemand met een rijbewijs B ook een brommer besturen. Dat zou betekenen dat bezitters van een rijbewijs B na 1 augustus 2019 niet meer hun rijbewijs A hoeven te halen om op een brommer te kunnen rijden. Voor de jeugd ouder dan 16 jaar is een vergunning vereist. De voorwaarden waaronder die vergunning wordt afgegeven zijn niet opgenomen in de nieuwe verordening. Dit laatste zal zijn beslag moeten krijgen in een separate regeling van de Gezaghebber.

Rijbewijzen
Een rijbewijs mag slechts worden afgegeven aan iemand die 18 jaar of ouder is (categorie A of B). Rijbewijzen afgegeven in Nederland, Aruba, Curacao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten worden gelijkgesteld met een door de Gezaghebber te Bonaire afgegeven rijbewijs. Dat zou betekenen dat het niet meer nodig is om een rijbewijs op Bonaire aan te vragen, als men in het bezit is van een Nederlands rijbewijs.

Conclusie
De nieuwe verordening is een welkome verduidelijking van de verkeersveiligheidsnormen op Bonaire. In deze verordening zijn de meest recente inzichten en ontwikkelingen opgenomen. Hopelijk kan de verkeersveiligheid daarmee verder worden verbeterd.

Leave a comment