Zorgen voor de infrastructuur

De infrastructuur en ruimtelijke ordening van Bonaire gaat daadwerkelijk veranderen. Met tien aan te trekken nieuwe medewerkers en extra fondsen die vrij komen uit het overschot van 2018 kunnen naast de reeds geplande projecten ook twee extra wegen worden gerenoveerd. Bovendien zullen er een aantal spijkers met koppen worden geslagen in het kader van de uitbreiding van de luchthaven, de constructie van de nieuwe cargo haven, de aanleg van de blauwe zone en een aangepast ruimtelijk ontwikkelingsplan. 

Rust en stabiliteit
Volgens James Kroon, gedeputeerde van onder andere Ruimte en Ontwikkeling (RO), heeft Bonaire het feit dat er nu daadwerkelijk actie wordt ondernomen ten behoeve van de infrastructuur te danken aan de rust en stabiliteit die is teruggekeerd na een periode van politieke onrust waarbij binnen drie jaar maar liefst vier bestuurscolleges vielen. “De politieke stormen die over het eiland waaiden, stonden concrete afspraken en goede samenwerking met Nederland in de weg”, stelt Kroon, “het was noodzakelijk dat wij de rust herstelden en stabiliteit brachten”. Het door beide overheden in november 2018 ondertekende Bestuursakkoord Bonaire 2018-2022’ tussen de Staat der Nederlanden en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) dat door het bestuurscollege wordt gezien als het kroonjuweel van hun achttien maanden lange regeerperiode neemt hierbij een centrale positie in. Niet in de laatste plaats omdat alle afspraken en verbeterplannen er in benoemd en behandeld worden. Alle voorgenomen verbeteringen en dus ook eerder gemaakte afspraken met Nederland op het gebied van infrastructuur vormen dan ook een integraal onderdeel van het akkoord.

Vernieuwing
Na in 2018 naar aanleiding van rapporten van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) en het Openbaar Ministerie onder de bezielende leiding van bestuurder Kroon geheel te zijn gesaneerd lijkt de Directie Ruimte en Ontwikkeling klaar voor een herstart. Gewapend met de ambitie en visie om Bonaire op een evenwichtige manier ruimtelijk en economisch te laten groeien, waarbij men rekening houdt met mens, natuur en cultuur, hebben de drie afdelingen – Beleid en Projecten, Realisatie, Beheer en Openbare werken – samen met hun in totaal negen onderafdelingen en directie bij elkaar zo’n 51 taken, zaken en projecten voor 2019 op het programma gezet. Een groot deel daarvan is onder de noemers ‘optimalisering en/of herziening van werkprocessen’ onder te brengen. Zo moeten bouwvergunningen digitaal gaan worden afgehandeld, wordt de wachtlijst voor de uitgifte van grond onder de loep genomen om deze transparanter en controleerbaar te maken, gaat het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) worden herzien en wordt de onderafdeling Land, Veeteelt en Visserij (LVV) gereorganiseerd en opnieuw opgetuigd.
De meeste verbetertrajecten maken zoals eerder opgemerkt deel uit van het bestuursakkoord.

“Dan is er meer geld beschikbaar en rijkswegen worden beter onderhouden”

Timmeren aan de weg
In het kader van (mede)financiering heeft het bestuurscollege in november 2018 eveneens een meerjarig (vier) uitvoeringsplan voor het onderhoud van de wegen ingediend bij het Rijk. Voor dit plan is een bedrag van USD 18.5 miljoen nodig. Het gaat daarbij om de renovatie van elf wegen. Het Rijk heeft vervolgens aangegeven een structurele jaarlijkse bijdrage te zullen leveren van 2.75 miljoen euro (ca. 3.5 miljoen USD). 

Om het achterstallig onderhoud van het hele wegennet weg te werken is een bedrag van USD 90 miljoen nodig. De bedoeling is om dat met vier uitvoeringsprojecten met elk een duur van vier jaar op te lossen. Extra fondsen, zoals de middelen uit de overschotten van 2018, zijn daarbij meer dan welkom. Een deel van deze overschotten zal worden aangewend ten behoeve van de renovatie van Kaya Commerce te Rincon en Kaya Carlos A. Nicolaas te Playa (Kralendijk centrum). De verwachting is dat de extra fondsen en de middelen van het Rijk voor de uitvoering van het eerdergenoemd vierjarig uitvoeringsprogramma per juni 2019 beschikbaar komen. In dat uitvoeringsprogramma is overigens ook de verharding van de buurtontsluitingszandwegen van de woonwijken Belnem, Nawati en Hato opgenomen. Gezien de staat van het wegennet en het feit dat Bonaire geen snelwegen kent, zou James Kroon eigenlijk willen dat de op een hand te tellen langere wegen op Bonaire rijkswegen worden. “Dan is er meer geld beschikbaar en rijkswegen worden beter onderhouden”, licht hij toe. Een van de wegen die wat hem betreft daarvoor in aanmerking zou komen, is de weg naar Rincon. Het zou ook goed passen bij de plannen om Rincon en het centrum beter op elkaar aan te laten sluiten en met elkaar te verbinden. Het is immers de bedoeling dat Rincon zeker met het oog op vijfhonderd jaar Rincon in 2027 van een klein dorpje uitgroeit tot een stad.

Ter land, ter zee en in de lucht
De nieuwe wegen- en verkeersverordening die in augustus 2019 in werking treedt en de oude uit 1957 vervangt, heeft eveneens invloed op de infrastructuur. Een van de zaken die er door zullen veranderen is het parkeren in het centrum.
Met behulp van uitvoeringsbesluiten zal het bestuurscollege zogeheten blauwe zones (blauwe strepen langs de weg) in het centrum introduceren die parkeren koppelen aan een tijdslimiet. Het is nog niet precies bekend vanaf wanneer deze tijdslimieten ingaan. Een en ander heeft te maken met het feit dat de gesprekken en onderhandelingen met een investeerder over een te bouwen parkeergarage waarmee de blauwe zones gepaard moeten gaan nog in gang zijn. De intentie is echter dat de werkzaamheden dit jaar starten. 

Ten slotte is het bedoeling dat de plannen met betrekking tot de ontwikkeling van de cargohaven, de uitbreiding van de in 2018 gerenoveerde zuidpier en de plannen voor een nieuwe terminal bij het vliegveld na de 1500m2 uitbreiding van de vertrekhal in een stroomversnelling komen en verder worden uitgevoerd. Met een stijging van 12% van het aantal reizigers en het feit dat de noodzaak om goederen geheel zelfstandig en rechtstreeks vanuit de landen van oorsprong te importeren steeds groter lijkt te worden, is het hebben van een moderne, goed functionerende aan alle eisen voldoende lucht- en zeehaven geen overbodige luxe.

Leave a comment