De kosten van ziekteverzuim

Vector Yes, No checkmark on buttons or circles
Vector Yes, No checkmark on buttons or circles

Ziekte of ziek zijn kan ons allemaal overkomen, de impact van ziekteverzuim op werkgevers en werknemers wordt echter vaak onderschat. De fysieke en emotionele consequenties en de financiële impact op mens en bedrijf is eenvoudigweg groter dan over het algemeen wordt gedacht. Dit artikel besteedt aandacht aan de financiële gevolgen van ziekteverzuim.

Werknemers krijgen door ziekteverzuim al gauw met mogelijke loonkortingen en dus met vermindering van koopkracht te maken. Tijdens een periode van ziekteverzuim kan de loonuitkering immers dalen van 100 naar 80%. Daarnaast kan verzuim in het geval van blijvende klachten dan wel beperkingen zonder terugkeermogelijkheid naar het eigen werk op een gegeven moment zelfs leiden tot ontslag. Hier op Bonaire hebben werkgevers in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland (nog) geen re-integratieverplichting en dus hoeven zij geen nieuwe functie voor iemand te creëren noch te zoeken naar ander werk buiten het eigen bedrijf. De ontslagbescherming tijdens ziekteverzuim komt op een bepaald moment dan ook te vervallen. Iemand met aanhoudende beperkingen kan dus vervolgens en zoals eerder aangegeven worden ontslagen en dientengevolge in een bijstandsituatie geraken.
Afhankelijk zijn van de bijstand op Bonaire heeft een grote impact op betrokkenen. Helemaal als zij gewend zijn om regulier loon te ontvangen. Door ziekte in de bijstand geraken is bovendien iets dat niet eenvoudig is op te lossen. Op Bonaire beschikken we immers over een kleine en kwetsbare arbeidsmarkt. Iemand die blijvend beperkt wordt verklaard en vervolgens op straat komt te staan, zal over het algemeen niet zomaar en niet eenvoudig ander werk vinden. Al helemaal niet als hij of zij niet volledig inzetbaar of het risico op een terugval groot is.

“Ziekteverzuim brengt, naast verlies aan waardevolle inzet of loon, ook andere kosten met zich mee”

Gelukkig hebben werkgevers op Bonaire dit inmiddels steeds beter in de gaten en sluit men zich in steeds grotere getale aan bij Arbodiensten. Aansluiting bij een Arbodienst betekent ook dat men steeds zorgvuldiger en professioneler met de begeleiding van zieke medewerkers omgaat. Evenzo zijn medewerkers die voldoende uitleg ontvangen zich steeds beter bewust van de risico’s en dus begrijpen zij ook steeds beter waarom er zoveel aandacht wordt besteed aan hun duurzame inzetbaarheid.

Personeelskosten
Als we alleen kijken vanuit het perspectief en/of het financiële belang van de werkgever, betalen zij niet alleen voor de waardevolle inbreng van hun medewerkers maar ook voor het verlies daarvan. Ziekte en het hierdoor veroorzaakte verzuim heeft gevolgen voor de prestaties van een organisatie. Daarnaast wordt er in het geval van verzuim geld besteedt aan loon waar geen arbeid tegenover staat. De loonsom, oftewel de personeelskosten zijn vaak de hoogste kostenpost bij bedrijven dus daar moet men zorgvuldig mee omgaan. Werkgevers dienen zich bovendien te realiseren dat SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bij ziekteverzuim slechts 80% van de volledige loonsom vergoedt en deze 80% niet onder alle omstandigheden uitkeert. Zo wordt de loonsom helemaal niet vergoed bij verzuim van twee dagen of minder.
De controlerende arts van SZW bepaalt pas op de derde dag of de eerder genoemde 80% van de loonsom vergoed moet worden of niet.
Helaas kunnen werkgevers die het loon tijdens het ziekteverzuim aanvullen tot 100% aardig wat financiële last van deze constructie ondervinden. De gang van zaken rond de vergoeding is echter niet het enige. Ziekteverzuim

brengt naast het moeten missen van waardevolle inzet of loon ook kosten met zich mee door productieverlies, de vervangende krachten die betaald moeten worden en de begeleidingskosten die de betreffende arbodienst in rekening brengt.
De controlerende arts van het SZW heeft namelijk te weinig tijd om veel aandacht te besteden aan het snel en duurzaam oplossen van complexe verzuimcasuïstiek. Om verwarring bij zowel werknemers als werkgevers te voorkomen is het van groot belang dat de bedrijfsarts en re-integratieadviseur goed en intensief samenwerken met de controlerende arts van het SZW.

Ten slotte ontvangen werkgevers regelmatig adviezen om extra (behandel)interventies te plegen, hulpmiddelen aan te schaffen en/of aanvullende onderzoeken uit te voeren. Deze interventies bevorderen weliswaar duurzaam herstel, maar worden vaak evenmin vergoed door de curatieve sector oftewel het Zorgverzekeringskantoor (ZVK). Dat wil dus zeggen dat bepaalde aanbevolen acties dan wel behandelingen geheel voor rekening van de werkgever komen.

Het is dus om meerdere redenen belangrijk om professionele aandacht te besteden aan het ziekteverzuim binnen organisaties. We dragen immers bij aan de welvaart van ons eiland door te zorgen voor het welbevinden van zowel werknemers als werkgevers.

Leave a comment