JICN Twee geestelijk verzorgers (elk 0,8fte)

Ook mensen die justitieel zijn ingesloten moeten hun godsdienst of levensovertuiging individueel of in gemeenschap met anderen, vrij kunnen belijden en beleven. Als geestelijk verzorger bij de JICN, onderdeel van de RCN, geef je invulling aan deze maatschappelijke opdracht.

WO | Bonaire | P&O2020_07_005 | Sluitingsdatum: 23 september 2020

Op basis van het advies dat is voortgekomen uit het onderzoek over de geestelijke verzorging van gedetineerden in de Justitiële de Inrichting Caribisch Nederland (JICN) is de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) t.b.v. de JICN op zoek naar 2 geestelijk verzorgers:

 • 0,8 fte geestelijk verzorger Rooms-Katholiek (pastor) vanuit zendende instantie Bisdom Willemstad
 • 0,8 fte geestelijk verzorger Protestants (predikant) vanuit zendende instantie de Verenigde Protestantse Gemeente Bonaire (VPGB) (waarvan 0,4 fte coördinator geestelijke verzorging en vrijwilligers JICN)

voor een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar met een mogelijke verlenging voor de projectduur van totaal maximaal 4 jaar.

Na ommekomst van het eerste jaar wordt het functioneren van de geestelijk verzorgers en de voortgang van de werkzaamheden geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt besloten of het contract wordt verlengd voor de resterende drie jaar.

Functieomschrijving

Je staat als geestelijk verzorger justitiabelen van de JICN bij in hun godsdienst en levensovertuiging. Dat kan door het bieden van een luisterend oor, een troostend woord, een goed gesprek, hulp bij geestelijke dilemma’s en levensvragen en het organiseren van bijvoorbeeld kerk- en gebedsdiensten.

Je geeft als geestelijk verzorger de gedetineerden de bagage om hun leven, tijdens en na detentie, goed richting te geven. Dit doe je o.a. door het houden van intakegesprekken, individuele en groepsgesprekken, diensten en crisisinterventie. Je draagt bij aan de reflectie en morele ontwikkeling van justitiabelen. Je zet je in op verbreding van hun maatschappelijk perspectief en op nazorgtrajecten waarbij (kerk)vrijwilligers en nazorgorganisaties zijn betrokken. Verder heb je een rol in de advisering van directie en personeel als het gaat om humane detentie en ethische vraagstukken.

Als coördinerend geestelijk verzorger leg je aanvullend contact met de andere geloofsgemeenschappen die actief zijn (of willen worden) binnen de JICN en coördineert de inzet van hun vrijwilligers binnen de inrichting. Samen met deze organisaties en haar betrokkenen en de organisatie zet de coördinator een pad uit om de geestelijke verzorging binnen de JICN te structuren en verder te professionaliseren. De coördinator stelt i.s.m. een werkgroep een aanvullend afspraken document op, met de uitgangspunten voor de geestelijke verzorging binnen de JICN, in aanvulling op het bestaande grondslagendocument.

De werkgever

De RCN is een overheidsorgaan dat in 2010 is ontstaan en is onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid. Binnen de Rijksdienst Caribisch Nederland werken ruim 900 medewerkers voor de ministeries die op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn gevestigd. Wij bedienen de burger vanuit verschillende departementen op uiteenlopende vakgebieden.

De organisatie

De JICN is een Justitiële Inrichting waar alle gedetineerden van Caribisch Nederland geplaatst kunnen worden. Er zijn 124 detentieplekken verdeeld over 7 afdelingen voor jong volwassenen, voor vrouwen, een huis van bewaring, isolatie complex, een gevangenis en een zorgafdeling. Ook verzorgt de JICN de arrestantenopvang.

Wil je meer lezen over waar het JICN zich mee bezig houdt?
Kijk op www.rijksdienstcn.com/justitie-veiligheid/justitiele-inrichting-caribisch-nederlandvoor meer informatie.

Competenties

 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Oordeelsvorming
 • Samenwerken
 • Overtuigingskracht

Functie-eisen

 • Universitair werk- en denkniveau;
 • Zendende instantie: U moet kunnen werken vanuit de zendende instantie (Bisdom Willemstad of Verenigde Protestantse Gemeente Bonaire);
 • Opleidingsrichting en/of vakkennis: Geëigende opleiding voor betreffende denominatie.

Specifieke kennis en vaardigheden

 • Kennis van culturele achtergronden en geloofs- en levensovertuiging, juridische aspecten van vrijheidsbeneming;
 • Globale kennis van psychopathologie en druggerelateerde problematiek;
 • Kennis van de sociale kaart, vaardigheid in omgaan met de doelgroep binnen de detentiesituatie en met de inrichtingscontext van geslotenheid;
 • Beheersing van Nederlands, Papiaments en/of Spaans. Beheersing van  Engels is een pre;
 • Woonachtig op Bonaire of bereidheid daar naar toe te verhuizen;
 • In het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer.

Wij bieden

 • Een aanstelling 0,8 fte voor bepaalde tijd (1 jaar) met uitzicht op een verlenging voor de duur van het project (in totaal maximaal 4 jaar);
 • Een marktconform salaris, in aanloopschaal 11 en functieschaal 12 van minimaal $3.429,- en maximaal $5.056,- per maand bij een volledige werkweek van 39,5 uur;
 • Inschaling op basis van kennis en ervaring;
 • Een 13e maand van 8,33% van de bezoldiging met een minimum van $1.750,- op basis van een 39,5 urige werkweek;
 • Vakantiegelduitkering van 8,33% van de bezoldiging;
 • Een goede pensioenvoorziening ondergebracht bij PCN;
 • 184 vakantie-uren (o.b.v. 39,5 urige werkweek);
 • Een verhuisregeling indien je vanuit het buitenland reageert.

Aanstellingseisen

 • Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een medische keuring is vereist.
 • Een assessment kan onderdeel van de selectieprocedure zijn.
 • Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang t.o.v. externe kandidaten.
 • Om in aanmerking te komen voor een functie bij de Rijksdienst Caribisch Nederland, is het Nederlanderschap een vereiste.

Aansturing

Aanstelling en salariëring vindt plaats op lokaal niveau. De geestelijk verzorgers zijn in dienst bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). De inhoudelijke aansturing van de geestelijk verzorgers geschiedt door de hoofdaalmoezenier en de hoofdpredikant van de Dienst Justitiële Inrichtingen vanuit Europees Nederland. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de vakmatige ontwikkeling van de geestelijk verzorgers (professionaliteit, continuïteit en kwaliteit). De inhoudelijke aansturing en de ondersteuning bij de vakmatige ontwikkeling vinden plaats vanuit Europees Nederland.

De directeur JICN heeft een rol in de dagelijkse functionele aansturing op niet-inhoudelijk vlak. De directeur JICN heeft een wettelijk geborgde zorgplicht op het gebied van de geestelijke verzorging.

Meer over de functiegroep Geestelijk Verzorger

Het volledige functieprofiel zoals opgenomen in Functie Gebouw Rijk kunt u vinden op: www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw/functiefamilies/uitvoering/geestelijk-verzorger

Voor inhoudelijke informatie omtrent de vacature kunt u contact opnemen met:

Naam: dr. mr. Ryan van Eijk.
Functie: Hoofdaalmoezenier bij de Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Justitie & Veiligheid
E-mailadres: r.van.eijk@dji.minjus.nl

Naam: Jan-Gerd Heetderks
Functie: Hoofdpredikant bij de Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Justitie & Veiligheid
E-mailadres: j.heetderks@dji.minjus.nl

Voor informatie over de procedure:

Naam: Wibo de Vries
Functie: Directeur JICN
Telefoonnummer: +599 715 9000

Digitaal solliciteren

Je kunt je Curriculum Vitae met motivatie sturen naar: vacature@rijksdienstcn.com

Leave a comment