Hoofd Operatien / plaatsvervangend korpschef KPCN

 

Hoofd Operatien / plaatsvervangend korpschef KPCN

Een strategisch vaardig manager, talentvol en ambitieus; evenwichtige en open persoonlijkheid, die het prettig vindt te werken in een complexe politiek bestuurlijke omgeving.

 

Academisch | Bonaire| 40 uur| P&O2019_04_001| Sluiting: 29 april 2019

 

 

Het is een netwerkbouwer die operationeel betrokken is bij het werk en de ontwikkeling van diegenen aan wie leiding wordt gegeven. Heeft gevoel bij wat de medewerkers in de frontlijn meemaken, wat hen beweegt en beroert. Hij/zij weet hen te inspireren en te stimuleren door het bieden van professionele ruimte binnen heldere verantwoordingskaders en door het creëren van de juiste condities daarvoor. Hij/zij heeft medewerker participatie hoog in het vaandel. Neemt deel aan diverse regionale en (ei)landelijke overleggen.

Iemand die in staat is een transparante en open cultuur te stimuleren waarin de korpswaarden zichtbaar terugkomen in woord en gedrag. Als sparringpartner voor de overige leden van de korpsleiding en hoofden, biedt dit hoofd steun en tegenspraak en brengt deze effectieve scherpte in het gesprek. Hij/zij staat open voor feedback en geluiden uit de organisatie en directe omgeving en is in staat hierop te reflecteren en van te leren.

 • Is verantwoordelijk voor het vormen en concretiseren van beleid, koers en strategie op toegewezen taakgebieden.
 • Is ondergeschikt aan het gezag en als lid van het MT, (mede) verantwoordelijk voor de realisering van de operationele prestaties en doelstellingen die in de korpsleiding zijn afgesproken.
 • Vertaalt de korpsdoelstellingen naar individuele bijdragen van de medewerkers door het op- en vaststellen van resultaatafspraken zodat activiteiten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op duidelijke wijze zijn toebedeeld aan de mensen.
 • Is medeverantwoordelijk voor de opbouw c.q. het in werking brengen van het korps de komende jaren en het kwantitatief en kwalitatief in overeenstemming brengen met de bezetting in relatie tot de formatie.
 • Is als lid van het managementteam de verbindende schakel tussen koers-, strategie- en beleidsvorming en effectuering ervan in de organisatieonderdelen en in de verbinding met externe partners.
 • Verbindt als leidinggevende de medewerkers aan resultaten. Het hoofd stuurt op kernwaarden: integer, betrouwbaar, moedig en verbindend en is hier zelf ook op aanspreekbaar.
 • Weet vanuit diens visie op de functie en rol van de politie in de samenleving zowel intern als extern op een afgewogen en oplossingsgerichte manier positie te kiezen in – vaak complexe – veiligheidsvraagstukken. Het hoofd adviseert gevraagd en ongevraagd.
 • Is gericht op het versterken van het vertrouwen in de politie en werkt doelgericht samen met in- en externe partners. Het hoofd beschikt daartoe over een breed en divers netwerk en weet dit op relevante thema’s en doelgroepen verder uit te breiden.
 • Draagt mede bij aan de resultaat- en financiële eindverantwoordelijkheid voor het korps.
 • Verbindt de operationele processen en de bedrijfsvoeringprocessen en stimuleert de vorming van één korps. Draagt bij aan de zorg voor een kwalitatieve bezetting en permanente professionalisering van de medewerkers die het mogelijk maken de taken uit de voeren.

De organisatie

Het (KPCN) draagt bij aan de veiligheid en leefbaarheid van de mensen die op één van de eilanden van Caribisch Nederland wonen, werken of als toerist verblijven. De medewerkers zijn waakzaam en dienstbaar, daadkrachtig en professioneel. Het KPCN staat onder leiding van de korpschef met een klein MT. Het hoofd operatien is één van deze leden en geeft hiërarchisch leiding aan nader te bepalen onderdelen. Het hoofd rapporteert aan de korpschef. Het betreft een strategische functie in een weliswaar kleine maar complexe omgeving die ook een grote mate van operationele kennis en betrokkenheid vergt.

Hoewel alle rijksambtenaren van Caribisch Nederland formeel in dienst zijn van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de minister van Veiligheid en Justitie als korpsbeheerder verantwoordelijk voor de sterkte en de kwaliteit van het personeel van het KPCN. Het KPCN werkt nauw samen met andere partners in de veiligheidsketen, waaronder de KMar en het RST. Gelet op de kleinschaligheid van het KPCN en de verdeling van de werkzaamheden over de drie eilanden is het van belang dat een goede samenwerking tussen de partners in de veiligheidsketen plaatsvindt en creatief wordt omgegaan met schaarse middelen. De algehele leiding van het KPCN berust bij de korpschef. Bij de inrichting van de organisatie is rekening gehouden met de eiland specifieke situatie.

Competenties 

 • Leidinggeven
 • Organisatiesensitiviteit
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Analytisch vermogen
 • Overtuigingskracht
 • Coachen
 • Netwerkvaardigheid

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Afgeronde relevante opleiding in leidinggeven en met bestuurlijke ervaring in een beleidsvormende koers & strategieomgeving. Is vaardig in het werken binnen complexe ambtelijke en politiek bestuurlijke verhoudingen en bewust van de eigen positie hierin.
 • Leidinggevende ervaring binnen de politie op strategisch/tactisch niveau binnen een (bestuurlijk) complexe omgeving.
 • Ruime ervaring in (het leidinggeven aan) grootschalig en bijzonder optreden als ook in conflict- en crisisbeheersing.
 • Ruime ervaring in het operationele domein.
 • Leidinggevende ervaring in complexe veranderingen.
 • Ervaring en kennis van het politievak in de volledige breedte.
 • Is in staat om veranderingen in te zetten en deze succesvol te begeleiden.
 • Is samenwerkingsgericht.
 • Is verbindend, zowel in- als extern.
 • Heeft goede communicatieve en contactuele vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Beschikt over zowel actieve als passieve kennis van het Papiamentu, danwel is bereid om zich deze taal binnen een periode van een jaar na aanstelling eigen te maken.
 • Beseft dat de kleinschaligheid van de gemeenschappen op Bonaire, Sint Eustatius en op Saba sociale beperkingen met zich meebrengt.
 • Beschikt over het nodige aanpassingsvermogen aan en inlevingsvermogen in de verschillende eilandelijke culturen van de drie eilanden.

Wij bieden

 • Een marktconform salaris functionele bezoldigingsschaal 13 van minimaal $ 4.570,- en maximaal $ 5.728,- bruto per maand. Inschaling op basis van kennis, opleiding en ervaring.
 • Een aanstelling voor 2-3 jaar.

Aanstellingseisen

 • Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een medische keuring zijn vereist.
 • Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang t.o.v. externe kandidaten.
 • Om in aanmerking te komen voor een functie bij de Rijksdienst Caribisch Nederland, is het Nederlanderschap een vereiste.
 • Een assessment kan onderdeel maken van de selectieprocedure.
 • Het kunnen overleggen van een geldige screening op A-niveau en indien deze nog niet is afgegeven zal een veiligheidsonderzoek worden ingesteld.

Meer informatie over de vacature

Naam: Michiel Marchand MPA, plv. Korpschef
Telefoon: (+599) 781 01 09

Solliciteren

Stuur een motivatiebrief met cv (in pdf of word bestand) naar vacature@rijksdienstcn.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *