,

Tien mensen tien meningen

Wanneer je aan tien mensen vraagt wat de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (KvK) nu precies is en wat de Kamer zoal doet, krijg je hoogstwaarschijnlijk tien verschillende antwoorden.
Het zou vervolgens zomaar kunnen zijn dat alle tien antwoorden waar zijn. De naam is inmiddels wel bekend, minder bekend is echter de reden van het bestaan van de KvK en wat de organisatie nu precies doet.

De Kamer van Koophandel in het kort
De KvK is bij wet opgericht. In tegenstelling tot wat veel mensen schijnen te denken, is het dus geen stichting, vereniging of een bedrijf. De Kamer is een rechtspersoonlijkheid en het bestuur van de KvK die uit vijf personen bestaat, is de wettelijk vertegenwoordiger. De organisatie is de beheerder van het handelsregister, waarin alle bedrijven en entiteiten op Bonaire zijn ingeschreven. Daarnaast is de KvK de vertegenwoordiger van alle bedrijven op het eiland en geeft de organisatie de overheid gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van de economische ontwikkeling.
Ten slotte informeert, traint en adviseert de Kamer (startende) ondernemers bij de opzet van hun bedrijf en verbindt de KvK personen en bedrijven tijdens onder andere netwerkbijeenkomsten.

Beheer handelsregister
De meest bekende taak van de KvK en wellicht ook de meeste concrete en belangrijkste van de drie betreft het beheer van het handelsregister. Dit handelsregister vermeldt ieder bedrijf, vereniging en/of stichting op Bonaire. Het bijhouden van al deze in- en uitschrijvingen en wijzigingen is het dagelijks werk van drie medewerkers binnen de KvK. Deze medewerkers handelen tevens alle vragen af die binnenkomen via telefoon, email en/of in persoon. Het werk ten behoeve van het handelsregister komt voort uit de Handelsregisterwet en het Handelsregisterbesluit 2009 BES.
In deze wetten staat precies omschreven wat wel en wat niet mag. Dus wat je precies moet inschrijven, hoe je dat moet doen en wat je moet meenemen. Het handelsregister zelf is in feite niet heel veel meer dan een heleboel papierwerk. Maar de waarde ervan beseffen we meestal pas wanneer er ergens een probleem is. Het moment dat je moet bewijzen dat je bedrijf bestaat bijvoorbeeld en dat jij degene bent die mag handelen namens het bedrijf. Door de toenemende controles vragen banken, verzekeraars en de Belastingdienst Caribisch Nederland steeds vaker om een actueel
uittreksel om te controleren of je bent wie je zegt dat je bent.

Vertegenwoordigen van alle bedrijven
De KvK is wettelijk gezien de vertegenwoordiger van de handel en nijverheid op Bonaire. Dit is zo bepaald in de Wet voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES. In de praktijk kun je dat invullen als de vertegenwoordiger van alle bedrijven, dan wel de vertegenwoordiger van de economische ontwikkeling op het eiland. In beide gevallen spreekt de Kamer namens een grote groep van personen en bedrijven. Omdat de Kamer het algemeen belang vertegenwoordigt, wordt er niet namens één specifiek bedrijf die een probleem heeft, gesproken of gehandeld. Daarvoor zijn andere organisaties die meer vanuit een vereniging handelen dan wel een bepaalde sector vertegenwoordigen, zoals de Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA) of de Bonaire Business and Employers Association (BBE) die specifieke werkgevers en aangesloten bedrijven vertegenwoordigen. De KvK vertegenwoordigt echter alle bedrijven of ze nu willen of niet. Deze vertegenwoordiging betreft wel louter algemene thema’s die te maken hebben met de randvoorwaarden voor een betere economische ontwikkeling of juist het gebrek daaraan. Het is echter een heel breed terrein, dat strekt van armoedebestrijding tot energie, van landbouw tot aan de haven, van toerisme tot aan vergunningen en van een Blue Destination tot aan het minimumloon. Het zijn dossiers waarbij de Kamer in meer of mindere mate aan tafel zit, zijn mening geeft, partijen aanspoort tot actie (of juist geen actie) en/of met elkaar in contact brengt. Deze werkzaamheden vinden doorgaans achter de schermen plaats. Het is dus niet vreemd dat veel mensen dit niet weten en/of zich afvragen wat de KvK doet.

Adviseren van de overheid
Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de overheid op het gebied van economische ontwikkeling is een belangrijke taak van de KvK. Als vertegenwoordiger van de private sector is het immers logisch dat de Kamer de overheid adviseert als het om economische aangelegenheden gaat. De overheid kan de Kamer om advies vragen, maar de KvK kan ook ongevraagd adviseren.
Dit laatste komt het meest voor. De KvK stuurt de overheid in dat geval meestal een brief waarin het advies is opgenomen. Onlangs is dat bijvoorbeeld gebeurd in het kader van het sluiten van de Zuidpier. Na inhoudelijk op de hoogte te zijn gebracht door verschillende bedrijven in de transport- en bouwsector, heeft de Kamer de overheid een brief gestuurd met een beschrijving van de problematiek en een voorstel tot een oplossing. Ondanks het feit dat de KvK geen enkele reactie heeft gekregen van zowel de lokale als de rijksoverheid, hebben de betrokken partijen uiteindelijk voor een oplossing gekozen die voor een tijdelijke verlichting van de problemen heeft gezorgd. De Kamer merkt echter, zeker in dit soort gevallen, dat de overheid moeite heeft met de positie die de KvK inneemt. Men zegt immers niet te begrijpen waarom de KvK zich hiermee ‘bemoeit’. 

Hulp voor ondernemers
De KvK staat altijd open voor gesprekken met vertegenwoordigers van de verschillende sectoren om te praten over concrete verbeterpunten die de betreffende sector zouden kunnen helpen. Daarnaast kan het zijn dat het probleem van een enkel bedrijf reden is om in actie te komen. Over het algemeen gaat het dan om een probleem waarbij meerdere sectoren worden of zijn betrokken, of het betreffende probleem heeft de potentie om groot te worden en dus het algemeen belang te raken. Om het werk als vertegenwoordiger goed te kunnen uitvoeren, ontvangt de Kamer deze signalen graag. In sommige gevallen zal de organisatie moeten melden dat het niet tot de taken van de KvK behoort, in andere gevallen zal de Kamer wel gericht tot actie kunnen overgaan. De KvK zal hoe dan ook kijken of en waar de organisatie kan helpen door de betreffende persoon of personen door te verwijzen naar de juiste instantie of door betrokkene(n) te koppelen aan een ander bedrijf, persoon of instantie. 

Leave a comment