Recht op Informatie

Ondernemen op Bonaire Juridische kansen en uitdagingen

Als ondernemer is het belangrijk om te weten wat er op Bonaire gebeurt. Daarmee kan worden geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen en soms levert dat een competitief voordeel op. In eerdere uitgaven is al belicht welke informatie de Kamer van Koophandel kan verstrekken, maar het is ook goed om te weten op welke andere manieren een ondernemer aan belangrijke informatie kan komen.

Ruimtelijke ontwikkelingen
Op Bonaire is een ruimtelijk ontwikkelingsplan van toepassing. Het gevolg daarvan is dat door het Openbaar Lichaam Bonaire beperkingen zijn gesteld aan het gebruik van gronden en terreinen op Bonaire. Sommige ondernemingen mogen zich alleen vestigen op bepaalde plaatsen, zeker als dergelijke ondernemingen invloed hebben op de omgeving (garages, productiebedrijven, etc.). Het ruimtelijk ontwikkelingsplan is te raadplegen via www.bonaire-ro.nl. Met kleuren wordt daarbij het toegestaan gebruik aangegeven en in de toelichting is precies te lezen wat wel en niet mag. Omdat het ruimtelijk plan periodiek wordt herzien, is het van belang kennis te nemen van voorgenomen wijzigingen, ook om daar eventueel bezwaar tegen te maken als de ondernemingsactiviteiten daardoor gehinderd worden. De voorgenomen herzieningen worden op dezelfde website gepubliceerd.

Nieuwe regels
Nieuwe wetten worden gepubliceerd via www.wetten.nl. Voordat een wet wordt ingevoerd, vindt er soms een consultatie plaats waarbij iedereen wordt uitgenodigd om aan te geven wat ze van die nieuwe wet vinden. Dat vindt dan plaats via www.internetconsultatie.nl en men kan daar zelfs een attenderingsprofiel instellen zodat men automatisch op de hoogte wordt gehouden van nieuwe consultaties.Nieuwe regels en besluiten van de Eilandsraad en het Bestuurscollege worden steeds vaker gepubliceerd op www.bonairegov.com en ook op www.wetten.nl via de knop ‘Regelingen van BES’. Een juiste publicatie is noodzakelijk om een wet of regeling in werking te laten treden en bestuursorganen moeten daarbij secuur te werk gaan. Op Sint Eustatius is om die reden bijvoorbeeld de Havengeldverordening buiten toepassing verklaard omdat die niet goed was gepubliceerd. Dat had enorme financiële consequenties. Voor de ondernemers in positieve zin, maar voor het openbaar lichaam in negatieve zin omdat het daardoor veel inkomsten is misgelopen.

De Wet Openbaarheid van Bestuur
Soms wil je als ondernemer precies weten wat er in een bepaalde ‘bestuurlijke aangelegenheid’ is gebeurd en besloten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een vergunningverlening aan een concurrent of zelfs de vaststelling van beleid met betrekking tot bijvoorbeeld de natuur. Iedereen kan een verzoek indienen bij een bestuursorgaan tot kennisneming van documenten over een ‘bestuurlijke aangelegenheid’, zoals adviezen, memo’s en andere stukken die bij het bestuursorgaan berusten. Het bestuursorgaan is slechts in uitzonderingsgevallen bevoegd om een verzoek af te wijzen, of informatie uit stukken onleesbaar te maken, zoals bijvoorbeeld privacygevoelige informatie of bedrijfsgegevens. De uitzonderingsgrond ‘onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden’ geeft in dergelijke zaken vaak het meeste aanleiding tot discussie waarbij een afweging moet worden gemaakt tussen het belang van openbaarheid en het belang van de betrokken personen of ondernemingen bij geheimhouding van die informatie. Na het indienen van het verzoek moet het bestuursorgaan binnen drie weken beslissen op het verzoek en deze termijn kan slechts één keer worden verlengd met nog eens drie weken.

Rechtszittingen
Wist u dat een rechtszitting in beginsel openbaar is? Hoewel in de wet uitzonderingen zijn opgenomen en de rechter ook op verzoek van partijen kan besluiten dat een zitting achter gesloten deuren plaatsvindt, is het mogelijk bij een zitting aanwezig te zijn. Soms kan dat nuttig zijn als een geschil wordt behandeld waarvan de uitkomst ook van belang is voor u als ondernemer of waarin de grenzen van de toepassing van een bepaalde regel of bevoegdheid worden behandeld. Het vonnis wordt eveneens in het openbaar uitgesproken, zodat u ook kennis kunt nemen van het resultaat van de procedure. 

Kennisname van stukken en getuigenverhoor
Indien het voor u als ondernemer van belang is kennis te nemen van stukken die van invloed zijn op een mogelijke claim op grond bij een onrechtmatige daad bijvoorbeeld of de nakoming van een overeenkomst, dan biedt de wet de mogelijkheid om de rechter te verzoeken een partij op te dragen om inzage te krijgen in die stukken. Op die manier kan worden voorkomen dat een partij belangrijke informatie achterhoudt die van belang kan zijn voor een eventuele claim.In dat kader kan ook aan het Gerecht worden verzocht om getuigen te horen en dat nog voordat een procedure aanhangig is gemaakt. Op die manier kunnen getuigen onder ede vragen worden gesteld over feiten en omstandigheden die van belang zijn om te beoordelen of u uw aanspraken te gelde kunt maken door het indienen van een claim.

Conclusie
Veel informatie voor ondernemers over wetten en regels is online beschikbaar. Daarnaast hebben ondernemers met de Wet openbaarheid van bestuur een krachtig middel in handen om informatie van bestuursorganen, zoals het Openbaar Lichaam Bonaire, in handen te krijgen.Om private partijen te bewegen om informatie te verstrekken kunt u gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid tot het verzoeken van openbaarmaking van stukken of het horen van getuigen.Al met al heeft een ondernemer hiermee een heel scala van mogelijkheden tot zijn beschikking om informatie te verkrijgen waarmee hij zijn voordeel kan doen.

Leave a comment